Habitat for Humanity Poland przedstawia najnowszy raport  Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej zawierający pogłębioną analizę sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Raport stanowi...

Wśród najważniejszych zmian, które miały miejsce w połowie 2013 r., odnotować należy zmianę definicji ubóstwa energetycznego w Wielkiej Brytanii, a także wprowadzenie w Polsce...

W jaki sposób kraje Europy Zachodniej poradziły sobie z kryzysem mieszkaniowym w okresie powojennym? Czy problem braku mieszkań w Wielkiej Brytanii został rozwiązany przez...

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób bezdomnych. NIK negatywnie ocenił działalność...

Obowiązkiem ustawowym gmin jest zapewnianie mieszkańcom lokali socjalnych i tymczasowych. W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ocenę skuteczności działania gmin w zakresie zapewnienia...

Ekspertyza przygotowana przez Piotra Olecha w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej” Efektem braku spójnej, długofalowej strategii rozwoju mieszkalnictwa w Polsce...

Zdaniem ankietowanych jednym z głównych problemów polskich rodzin jest problem braku mieszkań i perspektyw na jego rozwiązanie, dostrzegany przez więcej niż połowę badanych i...

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle innych krajów europejskich jest bardzo niekorzystna. Polacy mieszkają w warunkach przeludnienia, wiele budynków jest w złym stanie technicznym,...

Wyniki tegorocznego raportu warto odnieść do danych z września 2013 roku, przygotowanych dla Habitat for Humanity Poland przez CBOS. Zarówno w 2013, jak i...