Mieszkalnictwo w Polsce – najnowszy raport Habitat for Humanity Poland

5389

Habitat for Humanity Poland przedstawia najnowszy raport  Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej zawierający pogłębioną analizę sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytania, z którymi od wielu lat boryka się zarówno Habitat for Humanity Poland jak i instytucje i organizacji podejmujące działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia mieszkaniowego:

  • Dlaczego potrzeba dachu nad głową, mająca wymiar uniwersalny i kluczowy dla całego życia człowieka, zajmuje tak niewiele miejsca w dyskursie społecznym i politycznym?,
  • Dlaczego polityka mieszkaniowa stanowi jedną z najbardziej zmarginalizowanych polityk społecznych w Polsce?,
  • Dlaczego Polacy nie są w stanie stworzyć ruchu społecznego domagającego się zapewnienia prawa do godnego mieszkania?

W raporcie znalazła się szczegółowa analiza ekspercka dotycząca problemów mieszkaniowych Polek i Polaków. Uwzględniono w niej zarówno obecny stan mieszkalnictwa w kraju jak i problemy gospodarki mieszkaniowej. Uwaga została również poświęcona sytuacji mieszkaniowej Polski na tle krajów Unii Europejskiej oraz ocenie instrumentów polityki mieszkaniowej państwa.

Dopełnieniem analizy są wyniki przeprowadzonych badań obejmujące badanie opinii publicznej, badanie samorządów oraz pogłębione badanie jakościowe. Badanie opinii publicznej koncentruje się na ocenie znaczenia problemów mieszkaniowych na tle problemów polskich rodzin, ich wpływu na dzietność i podjęcie decyzji o emigracji zagranicznej. Badanie zawiera również dane dotyczące oceny działań polskiego rządu w zakresie rozwiązywania kwestii braku mieszkań  dla osób ubogich.

Badanie samorządów natomiast zostało skupione wokół zagadnień dotyczących zasobów mieszkaniowych gmin, sposobów zarządzania posiadanym zasobem oraz oceny polskiej polityki mieszkaniowej. Szczególną uwagę zwrócono m.in. na: wielkość zasobów komunalnych i socjalnych gmin, liczbę osób oczekujących na lokal mieszkalny, okres oczekiwania na mieszkanie, wysokość środków finansowych przeznaczanych na mieszkalnictwo, korzystanie z dotacji państwowych oraz problemy, z którymi borykają się na co dzień samorządy w obszarze polityki mieszkaniowej.

Integralną częścią badań opinii publicznej i samorządów stało się badanie jakościowe oparte o studia przypadków z 4 polskich miast. W każdym z miast przeprowadzono pogłębione wywiady z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi ubóstwem mieszkaniowym. Wywiady pozwoliły uzyskać szeroki i stosunkowo szczegółowy obraz postrzegania polityki mieszkaniowej przez najważniejszych aktorów zaangażowanych bezpośrednio w proces realizacji polityki mieszkaniowej oraz przyczyniły się do określenia relacji występującej między wskazanymi podmiotami.

Prezentowana w raporcie analiza ekspercka oraz wyniki przeprowadzonych badań nie odpowiadają jednoznacznie na postawione pytania. Stanowią one jednak kolejny krok do zrozumienia sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz wyznaczenia kierunków dalszych działań. Małgorzata Salamon, Dyrektor Habitat for Humanity Poland podkreśla, iż Habitat for Humanity Poland wierzy, że godne miejsce do życia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Mamy nadzieję, że prezentowany raport poruszy sumienia i zmobilizuje do działania tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za tworzenie i realizację polityki mieszkaniowej w Polsce. Liczymy też na to, że raport poruszy nas samych: społeczeństwo, które pragnie żyć w kraju budowanym dzięki zasadom demokracji i sprawiedliwości społecznej.

Pełny tekst raportu „Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej” można znaleźć tutaj

BRAK KOMENTARZY