Organizacje pozarządowe będą doradzać miastu, jak ulepszyć politykę mieszkaniową w Warszawie

2264

22 organizacje pozarządowe dołączyły już do nowej komisji dialogu społecznego (KDS), która powstała przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu M. St. Warszawy. KDS ds. Zaspokajania Potrzeb Mieszkaniowych i Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu Lokatorów tworzy pole do współpracy między urzędnikami a przedstawicielami środowiska pozarządowego w kwestiach związanych z polityką mieszkaniową. 9 listopada br. odbyło się trzecie zebranie KDS-u, w czasie którego jego członkowie wyznaczyli cele prac na najbliższe miesiące. Chcą zająć się kwestiami dotyczącymi ochrony praw lokatorów oraz potrzeb mieszkaniowych osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Komisja ds. Zaspokajania Potrzeb Mieszkaniowych i Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu Lokatorów to pierwsze ciało doradcze, które działa przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji M. St. Warszawy. Powstało z inicjatywy 18 organizacji działających w Warszawie, a pierwsze zebranie (założycielskie) odbyło się 20 września 2016 roku. Ogólnym celem działania KDS-u jest współpraca środowisk pozarządowych i społecznych z Urzędem Miasta w kwestiach związanych z polityką mieszkaniową. KDS ma pełnić funkcję doradczą: opiniować materiały opracowane przez urzędników, a także przygotowywać analizy i przedstawiać własne propozycje działań.

KDS ma charakter otwarty i obecnie składa się z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz 22 organizacji pozarządowych. Organizacje te reprezentują bardzo szerokie spektrum sektora pozarządowego: od organizacji lokatorskich, przez aktywistów miejskich i organizacje zajmujące się problematyką mieszkaniową, po grupy wspierające społeczności lokalne i organizacje działające na rzecz osób z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym mieszkaniowym).

Duże zainteresowanie działalnością KDS-u może wynikać z faktu, że działa on przy Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji, czyli jednostce odgrywającej coraz większą rolę w kształtowaniu polityki miejskiej w Warszawie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracają uwagę, że potrzebna jest przestrzeń do dialogu z Urzędem Miasta w kwestiach dotyczących mieszkalnictwa.

Fundacja Habitat for Humanity Poland uważa powstanie KDS-u za niezwykle ważną inicjatywę oraz odczytuje zainicjowanie tej formy konsultacji pomiędzy miastem a stroną społeczną jako wzmocnienie rangi tematów związanych ze sprawami mieszkaniowymi w ogólnej polityce Warszawy – komentuje Magdalena Ruszkowska-Cieślak, dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland, jednej z organizacji, które włączyły się już w prace KDS-u.

9 listopada KDS zebrał się po raz trzeci. Jego członkowie zatwierdzili regulamin organizacyjny, a także potwierdzili wybór prezydium i przewodniczącej, odpowiedzialnej m.in. za prowadzenie obrad. W prezydium reprezentowane są: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym, Polska Unia Lokatorów, Fundacja Blisko, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA. W części merytorycznej zebrania omówiono propozycje tematów, którymi KDS mógłby się zająć w najbliższych miesiącach. Dyrektor Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Beata Wrońska-Freudenheim przedstawiła działania Biura oraz aktualną sytuację mieszkaniową w Warszawie. Następnie zasugerowała przedstawicielom organizacji pozarządowych kilka kwestii do wspólnej analizy:

– Tematy, które wydają się na przyszłość ważne dla nas wszystkich do omówienia, to wykorzystanie zasobu mieszkaniowego na cele społeczne i mieszkalnictwo wspomagane, polityka czynszowa, instrumenty zapobiegania zaległościom czynszowym, dostęp do pomocy mieszkaniowej (również w oparciu o Towarzystwa Budownictwa Społecznego), zmiany w przepisach regulujących politykę mieszkaniową państwa i miasta – wyliczyła swoje propozycje Beata Wrońska-Freudenheim.

Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych dominowały głosy za podjęciem kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym osób z niepełnosprawnością (np. poprzez tworzenie mieszkań wspomaganych) oraz ochrony praw lokatorów (np. w budynkach objętych reprywatyzacją). Pojawiły się też propozycje związane z upowszechnianiem nowatorskich rozwiązań mieszkaniowych, takich jak Społeczne Agencje Najmu czy budownictwo senioralne.

– Wyłoniły się dwa zagadnienia najbardziej kluczowe: pierwsze dotyczy pierwszej części nazwy naszej Komisji, czyli zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a drugie dotyczy drugiej części nazwy, czyli na przykład kwestii reprywatyzacyjnych – podsumowała propozycje środowiska pozarządowego przewodnicząca KDS-u Martyna Otłowska.

Zebranie zakończyło się ustaleniem planu prac na najbliższe miesiące. Członkowie KDS-u zdecydowali, że na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 7 grudnia, zajmą się uchwałą z 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego M. St. Warszawy.

BRAK KOMENTARZY