Raport Habitat for Humanity Poland i Kongresu Budownictwa ‘Mieszkalnictwo w Roku Rodziny’, listopad 2013 r.

1016

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle innych krajów europejskich jest bardzo niekorzystna. Polacy mieszkają w warunkach przeludnienia, wiele budynków jest w złym stanie technicznym, a niskie zarobki większej części społeczeństwa i wysokie koszty zakupu i najmu mieszkań na rynku sprawiają, że ok. 60% rodzin nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych na odpowiednim poziomie. Szczególnie dotkliwie biedy mieszkaniowej doświadczają dzieci dorastające w trudnych warunkach, a także osoby o specjalnych potrzebach, jak na przykład osoby niepełnosprawne i starsze. Realizowane w ostatnich latach rządowe programy mieszkaniowe pokazują, że brak jest w Polsce spójnej wizji zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb człowieka: posiadania bezpiecznego, godziwego schronienia. Trudności w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli należą do kluczowych problemów społecznych Rzeczpospolitej.

Opublikowane w raporcie teksty ekspertów analizują sytuację mieszkaniową w Polsce oraz sugerują rozwiązania, które prowadzić będą do usprawnienia polityki mieszkaniowej.

BRAK KOMENTARZY