Raport NIK o Wykonywaniu Przez Wybrane Gminy Obowiązku Zapewnienia Lokali Socjalnych i Pomieszczeń Tymczasowych, grudzień 2014 r.

1048

Obowiązkiem ustawowym gmin jest zapewnianie mieszkańcom lokali socjalnych i tymczasowych. W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ocenę skuteczności działania gmin w zakresie zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz ograniczenia negatywnych skutków finansowych i społecznych wynikających z niewywiązywania się z tego zadania.

Raport z badania wskazuje, że podejmowane przez kontrolowane gminy działania nie doprowadziły do zaspokojenia potrzeb w zakresie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz nie ograniczyły kwot wypłacanych odszkodowań w związku z ich brakiem.

BRAK KOMENTARZY