Raport NIK o Wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, styczeń 2011 r.

1374

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób bezdomnych. NIK negatywnie ocenił działalność kontrolowanych gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców na lokale socjalne i mieszkania chronione oraz dbałości o bezpieczny stan techniczny obiektów przeznaczonych dla osób najuboższych i bezdomnych. Na powyższą ocenę wpłynęły przede wszystkim: malejący stopień zaspokojenia potrzeb, niski poziom realizacji wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin w zakresie lokali socjalnych oraz skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości w utrzymaniu należytego stanu ochrony przeciwpożarowej kontrolowanych budynków.

BRAK KOMENTARZY