Regulamin koalicji

Regulamin Koalicji ds. Mieszkalnictwa

1. Celem Koalicji do spraw Mieszkalnictwa jest prowadzenie działań edukacyjnych i rzeczniczych związanych z tworzeniem warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych niezamożnej części społeczeństwa.

2. Dążąc do realizacji celu, Koalicja wypracowuje postulaty oraz organizuje działania mające na celu ich promocję, takie jak spotkania z decydentami, środowiskami opiniotwórczymi, występy medialne, spotkania, seminaria, warsztaty, dyskusje, debaty online.

3. Członkowie i członkinie Koalicji spotykają się na organizowanych cyklicznie spotkaniach w celu omówienia spraw bieżących, dyskusji i głosowania nad postulatami oraz/lub w celach edukacyjnych.

4. Członkami i członkiniami Koalicji mogą być organizacje, instytucje oraz osoby prywatne.

5. Członkostwa w Koalicji uzyskuje się wraz ze złożeniem pisemnej deklaracji o przystąpieniu podpisanej przez osobę reprezentującą organizację i przyjęciem jej przez sekretariat Koalicji.

6. Rezygnacja lub zawieszenie członkostwa w Koalicji następuje po złożeniu pisemnej deklaracji o rezygnacji lub zawieszeniu członkostwa i przyjęciu jej przez sekretariat Koalicji.

7. Członkostwo w Koalicji nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych.

8. Koalicja wypracowuje postulaty dla celów rzeczniczych i edukacyjnych w ramach Grup Roboczych zawiązywanych na wniosek członków i członkiń Koalicji. Grupy Robocze pracują podczas regularnych spotkań oraz poprzez uzgodnione w Grupie wirtualne kanały komunikacji.

9. W spotkaniach Koalicji oraz Grup Roboczych mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Koalicji oraz zaproszeni goście.

10. Postulaty wypracowane w ramach Grup Roboczych są przedstawiane do dyskusji wszystkim członkom i członkiniom Koalicji. Członkowie i członkinie Koalicji dysponują odpowiednim (nie krótszym niż 14 dni) czasem na ustosunkowanie się do postulatów . Brak opinii negatywnych wyrażonych w tym terminie oznacza domyślną akceptację postulatów.

11. W razie wpłynięcia negatywnych opinii Koalicjanci przeprowadzają debatę online lub/oraz podczas spotkania członków i członkiń Koalicji.

12. Głosowanie nad postulatami odbywa się podczas spotkań Koalicji.

13. Za ważne głosowanie uznaje się głosowanie, w którym bierze udział 30% członków i członkiń Koalicji (kworum równe 30%). W przypadku nieuzyskania kworum podczas spotkania, głosy będą zbierane indywidualnie podczas korespondencji mailowej.

14. Fundacja Habitat for Humanity Poland pełni rolę stałego sekretariatu Koalicji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z Koalicją jest Rzeczniczka Fundacji Habitat for Humanity Poland lub, podczas jej nieobecności, przedstawiciel/przedstawicielka Zarządu Fundacji.

15. Dane korespondencyjne Fundacji są zarazem danymi korespondencyjnymi Koalicji:
email: rzecznictwo@habitat.pl
telefon: 22 642 57 42
adres: Fundacja Habitat for Humanity Poland
ul. Mokotowska 55, 00- Warszawa