Zmiany w planowaniu przestrzennym [projekt].

1209

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. To bardzo ważny projekt – który ze względu na kalendarz prac parlamentu raczej nie zostanie uchwalony. A szkoda.

BRAK KOMENTARZY